Regulamin szkoły pływania

REGULAMIN SZKOŁY PŁYWANIA
Regulamin określa zasady korzystania z usług
świadczonych przez Aktywnie Z Nami Sport i Rekreacja
z siedzibą w Krościenku nad Dunajcem.

1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu, oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
2. Każda osoba korzystająca z oferty, jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
3. Organizator zajęć zapewnia wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć.
4. Wszystkie osoby uczestniczące w zajęciach, zobowiązane są do przestrzegania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i uszczerbki na zdrowiu wynikłe z niedostosowania się do poleceń instruktora, lub korzystania przez dziecko, ze sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć odpowiada instruktor prowadzący zajęcia. Za bezpieczeństwo dzieci w szatni odpowiada rodzic bądź opiekun prawny dziecka.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.
8. Zajęcia prowadzone są według ustalonych godzin i poziomów grup pływackich.
9. Grupa przypadająca na jednego instruktora nie przekracza 8 osób. W przypadku niewystarczającej liczby osób, w danej grupie organizator ma prawo do przeniesienia pozostałych osób do innej lub rozwiązania grupy.
10. Opłaty za zajęcia dokonujemy jednorazowo po każdych zajęciach, według stawki ustalonej przed rozpoczęciem współpracy.
11.  Zajęcia z pływania prowadzone są na poziomie rekreacji sportowej a nie wyczynu sportowego.
12. W zajęciach dążymy do rozbudzenia w dziecku radości i przyjemności z pływania, nawyku systematyczności, wzmocnieniu pracy nad sobą, umiejętności przezwyciężania własnych słabości, trudności a przez to hartowaniu ducha, zwiększania więzi koleżeńskiej i dobrej zabawy.
13. Dzieci i młodzież mogą startować w zawodach pływackich, ale nie jest to priorytetem działalności jedynie jednym z elementów naszej pracy.
14. Szkółka pływacka zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć i filmowania uczestników oraz wykorzystywania ich wizerunku w celach marketingowych, np. umieszczanie zdjęć na stronie internetowej firmy lub fanpage na Facebooku.
15. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela firmy, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie .
Każdy uczestnik, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia i oddania pisemnego oświadczenia, w którym potwierdza ,że zapoznał się z treścią regulaminu, oraz potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych ucznia, do udziału w zajęciach pływackich.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam iż zapoznałem/am się z regulaminem Szkoły Pływania Aktywnie Z Nami i akceptuję ten regulamin.

……………………………………………………
data i podpis rodzica lub opiekuna

Oświadczam , że dziecko …………………………………… jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach pływackich.

…………………………………………………….

data i podpis rodzica lub opiekuna