Regulamin studia tańca i treningu

REGULAMIN STUDIA TAŃCA I TRENINGU

1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.
2. Na terenie obiektu, w którym odbywają się zajęcia obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu i/lub jakichkolwiek innych środków odurzających Obowiązuje również zakaz wprowadzenia rowerów i psów.
3. Na sali obowiązuje obuwie zmienne: taneczne lub sportowe oraz strój adekwatny do zajęć. Studio Tańca i Treningu nie odpowiada za uszkodzenia i uszczerbki stroju treningowego.
4. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed wstąpieniem do zajęć powinny we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem sportowym. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych – należy natychmiast poinformować swojego instruktora/trenera.
5. Studio Tańca i Treningu nie ubezpiecza Uczestników zajęć oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kontuzje lub inne urazy odniesione w czasie zajęć. Ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać obuwie oraz strój na właściwe.
6. W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzącego.
7. Zajęcia trwają 55minut. Po wcześniejszym ustaleniu z instruktorem/trenerem, czas trwania zajęć może zostać przedłużony lub skrócony.
8. Rejestrowanie dźwięku, filmowanie i fotografowanie zajęć bez zgody instruktora/trenera jest zabronione.
9. Studio Tańca i Treningu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w formie pisemnej, stosownym aneksem i ogłoszenia ich.
10. Studio Tańca i Treningu zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach reklamowo-promocyjnych oraz informacyjnych. Uczestnicy zajęć wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych podanych do wiadomości Studia Tańca i Treningu oraz zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.98r. (Dz. Ust. Nr. 133 poz. 883).
11. Zabrania się:
1. kopiowania, udostępniania lub przekazywania osobom niebędącym uczestnikami zajęć jakichkolwiek materiałów szkoleniowych.
2. wykorzystywania poznanych układów choreograficznych (lub ich fragmentów)w pokazach zewnętrznych, występach, publicznych prezentacjach, innych szkołach tańca – bez pisemnej zgody instruktora/trenera Studia Tańca i Treningu.
3. udostępniania osobom trzecim nagrań i zdjęć na jakichkolwiek nośnikach.
4. wszelkie choreografie , układy oraz techniki nauczania należą do Studia Tańca i Treningu i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez pisemnej zgody właściciela.